Algemene voorwaarden


ALGEMEEN:

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. Joy at work gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken, of van eventuele referenten, juist zijn.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat. Joy at work sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten door de door Joy at work geplaatste kandidaat.

Een opdracht wordt door Joy at work uitgevoerd op basis van exclusiviteit. Indien een ander bureau aan dezelfde opdracht werkt, kan Joy at work de opdracht alleen aanvaarden nadat de samenwerking met het andere bureau feitelijk is beëindigd.

Kandidaten worden onder confidentialiteit aan de opdrachtgever gepresenteerd. Indien de opdrachtgever kandidaten, door Joy at work aangebracht, aan derden presenteert, zal bij een eventuele aanstelling het gebruikelijke honorarium verschuldigd zijn. Dit geldt ook indien kandidaten na een eerste afwijzing dan wel reservering door de opdrachtgever alsnog, mits binnen twee jaar na onze introductie bij de opdrachtgever worden aangesteld. Bovenstaande geldt eveneens voor aanstelling van kandidaten bij een zusterbedrijf, danwel organisatie die in enig ander samenwerkingsverband staan met de organisatie van de opdrachtgever. 

 De opdrachtbevestiging van Joy at work en deze algemene voorwaarden vormen het totaal van de tussen partijen gemaakte afspraken. Afwijkingen daarvan kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden.

Na de ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging wordt gestart met de opdracht.

Op de betrekkingen tussen Joy at work en de opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.